Hallo woordvoerders en minister van VWS

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf onlangs antwoord op kamervragen van mevrouw Dik-Faber.

Zo stelde zij onder meer de volgende vragen:

Hoe wordt het volgen van onderwijs in combinatie met het opvoeden van een kind gestimuleerd?
Bent u bereid om te onderzoeken hoeveel jonge zwangeren en tienermoeders geen
startkwalificatie hebben?

De minister gaf in haar antwoord aan eerst te willen kijken naar de vraag van jonge ouders en indien daaruit naar voren komt dat de combinatie met onderwijs een belangrijk aandachtspunt is, is de minister bereid vervolg stappen te zetten.

Haaaallloooo?!!!??  Zij kijkt duidelijk niet de goede kant op….
Alleen uit het feit dat Stichting Steunpunt Studerende Moeders is opgericht door en voor jonge ouders die naar school (willen) gaan, blijkt dat er een vraag ligt van jonge ouders. En dat de combinatie met onderwijs een dusdanig belangrijk aandachtspunt is dat er zelfs een stichting voor opgericht is. In 2006 al.

Het is zo jammer om weer te moeten constateren dat ministeries nog altijd langs elkaar heen werken ten nadele van de moeders waar het hier om gaat:

De studerende moeders. Of je nu 18 of 28 bent, we zitten als studerende moeders allemaal in hetzelfde schuitje als het gaat om de combinatie onderwijs en ouderschap. De een gaat het beter af dan de ander, maar dat is dan ook omdat het verschilt per instelling, per opleiding en per docent of begeleider in hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan.

Kennelijk is de minister nog niet bekend met het onlangs verschenen VU onderzoek, of met het feit dat het onderwerp een belangrijk aandachtspunt genoeg was om opgenomen te worden in de schaduwrapportage van het VN-Vrouwenverdag…

Reden genoeg voor mij om meteen in de pen te klimmen:

Geachte minister en woordvoerders van de commissie VWS,

Met belangstelling heb ik de antwoorden aan de Kamer en Kamerlid Dik-Faber gelezen.
Met name de vragen en het antwoord van de minister ten aanzien van jonge ouders en onderwijs viel mij op: Hoe wordt het volgen van onderwijs in combinatie met het opvoeden van een kind gestimuleerd?
Bent u bereid om te onderzoeken hoeveel jonge zwangeren en tienermoeders geen
startkwalificatie hebben?

Hierbij geeft de minister aan eerst te willen kijken naar de vraag van jonge ouders en indien daaruit naar voren komt dat de combinatie met onderwijs een belangrijk aandachtspunt is, is de minister bereid vervolg stappen te zetten.
Via deze weg wil ik u in kennis stellen dat er een duidelijke vraag ligt van zowel tienermoeders als zowel jonge ouders waaruit blijkt dat de combinatie met onderwijs een belangrijk aandachtspunt is.
Zo is er onder meer in 2006 een landelijke stichting opgericht door en voor jonge ouders die naar school (willen) gaan, genaamd Steunpunt Studerende Moeders: studerendemoeders.nl
Het onderwerp was opgenomen in de emancipatienota 2008-2011 en is onlangs opgenomen in de schaduwrapportage van het VU-Vrouwenverdrag omdat het onderwerp nog altijd een onderbelicht en belangrijk aandachtspunt is. Immers, de randvoorzieningen om onderwijs en ouderschap te kunnen combineren ontbreken.

Onderwijsinstellingen houden over het algemeen geen tot weinig rekening met zwangerschap of de zorgplicht van jonge ouders. Getuige de vele meldingen die bij het Steunpunt Studerende Moeders binnen komen; zwangere meisjes/jonge vrouwen worden geweigerd voor een opleiding of zij worden eenzijdig uitgeschreven en bij alleenstaande jonge moeders wordt de afwezigheid als gevolg van een ziek kind nog wel eens geregistreerd als verzuim. Ook komt het voor dat zwangere leerlingen vanuit het onderwijs het advies krijgen om “maar beter” een abortus te ondergaan of om zich uit te schrijven.
Het leveren van maatwerk in het onderwijs ten aanzien van deze doelgroep is niet vanzelfsprekend.
Hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan verschilt per instelling, per opleiding en per docent
of begeleider. Dit maakt dat deze jonge vrouwen afhankelijk zijn van willekeur en maakt hen uiterst kwetsbaar.

Dit blijkt niet alleen uit de praktijk maar ook uit het onderzoek van de VU.
Hieruit blijkt onder meer dat MBO en HO instellingen vrijwel niks tot weinig geregeld en vast gelegd hebben in de regelementen ten aanzien van zwangerschap, bevalling en studerende jonge ouders.
Wanneer voor zwangere studentes en studerende moeders de toegang tot onderwijs wordt
belemmerd en hun mogelijkheden om een opleiding af te ronden en een diploma te halen worden beperkt, is er sprake van strijd met het recht op onderwijs. Bovendien is er sprake
van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen
worden.

Via deze link is het rapport te downloaden en is tevens de NOS nieuwsuitzending terug te zien:
http://studerendemoeders.nl/onderzoeksresultaten-discriminatie-en-uitval-studerende-moeders/

Ook is er inmiddels onderzoek gedaan door het Ministerie OCW naar het uitval percentage van jonge ouders (merendeel is alleenstaande moeders)in het MBO en HO: 50% valt uit in het MBO en 75% valt uit in het HO.

Wij hopen dat dit gegeven voldoende is om stappen te ondernemen.

Studerende jonge ouders hebben niet allemaal per definitie behoefte aan hulpverlening.
Ook blijkt er onder professionals een gebrek te zijn aan kennis rondom de gelijkheidswetgeving,
jonge moeders en de combinatie met onderwijs. Jonge moeders die studeren hebben eerder behoefte aan vertrouwen, coaching en praktische ondersteuning bij de combinatie als zowel in de toeleiding naar school, maar bovenal gelijke onderwijskansen en (rand)voorzieningen om onderwijs en ouderschap te kunnen combineren.

Omdat wij bij het Steunpunt Studerende Moeders hier al langer mee bezig zijn, ons verdiept hebben in de specifieke combinatie als zowel in de begeleiding van (aanstaande)studerende jonge moeders, zouden wij graag mee praten. Onder meer over wat er mis gaat, waar de behoefte liggen, wat wel/niet werkt en wat er naar ons inziens verbeterd kan worden.

Met vriendelijke groet,

Annemiek de Jong
Founder & directeur Stg. Steunpunt Studerende Moeders

Reageren? Wil je mee denken of ook iets delen? Plaats het hier!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.