Algemene Voorwaarden

Trainingen, workshops, (online) cursussen & advieswerk

Alle trainingen, cursussen en workshops zoals beschreven op de website www.studerendemoeders.nl , worden uitsluitend onder regie van Annemieke de Jong uitgevoerd.

 • deze stelt alles in het werk om de met u overeengekomen trainingsdoelstellingen te realiseren;
 • verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door uw organisatie en uw medewerkers ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie;
 • stelt zich zodanig op dat het belang van de opdrachtgever en haar medewerkers centraal blijft staan;
 • verplicht zich strikt aan de overeengekomen trainingsdata te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden;
 • brengt de opdrachtgever zowel telefonisch als schriftelijk op de hoogte indien een training onverhoopt geannuleerd of verzet moet worden.

De Algemene Voorwaarden nader toegelicht in de volgende artikelen:

 1. Organisatie/Werkwijze
  Alle trainingen zoals beschreven op de website studerendemoeders.nl , worden uitsluitend onder regie van Annemieke de Jong uitgevoerd.
 2. Geheimhouding
  Stichting Steunpunt Studerende Moeders garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

 

 1. Kwaliteit
  Stichting Steunpunt Studerende Moeders staat garant voor het kwaliteitsniveau van alle trainingen en dat haar trainers en adviseurs, door ons zelf intern getraind en gekwalificeerd zijn, voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een trainer/adviseur uitvalt, zorgt Stichting Steunpunt Studerende Moeders, in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging.

 

 1. Uitvoering
  Stichting Steunpunt Studerende Moeders start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van twee weken in acht genomen. Tenzij anders met de opdrachtgever overeen gekomen. De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en de trainer(s) vastgesteld.

 

 1. Prijzen
  Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer en verblijfskosten van trainer(s), voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld.

 

 1. Facturering en Betaling
  Stichting Steunpunt Studerende Moeders factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag voor aanvang van de training. Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale factuurbedrag factureert Stichting Steunpunt Studerende Moeders, opdrachtgever 50% van het factuurbedrag na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de training. Stichting Steunpunt Studerende Moeders, hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

 

 1. Annulering
  Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is Opdrachtgever aan Stichting Steunpunt Studerende Moeders ,een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht: -- Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, dan wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
  - Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;
  - Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

 

 1. Klachten
  In geval van klachten met betrekking tot de training kan Opdrachtgever zich wenden tot de trainer of directie. Het bestuur van Stichting Steunpunt Studerende moeders houd periodiek toezicht op de kwaliteit en uitvoering van de trainingen.

 

 1. Auteursrechten & Intellectuele eigendom
  Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Stichting Steunpunt Studerende Moeders, in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dien ten gevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Steunpunt Studerende Moeders. Een training of workshop zelf, is nadrukkelijk geen accreditatie voor het zelf verzorgen van een workshop, training of train de trainer programma om andere collega’s of professionals te trainen. En accrediteert nadrukkelijk niet:
  - tot het verzorgen en aanbieden van de training
  - dan wel een train-de-trainer-programma aan jong volwassenen en professionals werkzaam in de begeleiding van jonge moeders of voor het onderwijs en bedrijfsleven (in welke vorm en met welke bedoeling dan ook)
  - of om op basis van de verkregen content/materiaal, een soortgelijke training of lesprogramma te ontwikkelen en te geven tenzij hiervoor schriftelijk toestemming, dan wel middels een licentieovereenkomst, is afgegeven. Om misbruik te voorkomen is een boetebeding van toepassing.

 

 1. Boetebeding
  Dit beding houdt in dat er een onmiddellijke opeisbare boete van 15.000 wordt gesteld op elke overtreding van misbruik zoals beschreven bij Artikel 9.

 

 1. Algemeen voorbehoud
  Stichting Steunpunt Studerende Moeders behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc. te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd en/of wordt geanticipeerd op veranderde examenspecificaties.

 

 1. Aansprakelijkheid
  Stichting Steunpunt Studerende Moeders is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.