Privacyverklaring

De Stichting Steunpunt Studerende Moeders houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.

Het Steunpunt Studerende Moeders verkrijgt persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, het contactformulier op de website, email, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

In deze Privacy Verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen dit gebeurd. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Deze  Privacy Verklaring is voor het laatst aangepast op 28-5-2018.
De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Over Steunpunt Studerende Moeders
Bij het Steunpunt Studerende Moeders helpen wij zwangere studenten en studerende moeders die vast lopen in het MBO/HBO/WO en helpen wij jonge moeder/alleenstaande moeders naar school/werk en bij het maken van een evenwichtige verdeling tussen zorg, werk/studie en privéleven. In het verlengde hiervan bieden wij ook diensten zoals trainingen en workshops voor professionals in het kader van deskundigheidbevordering en kennisdeling.

Dit doen wij door jou persoonlijk te begeleiden en trainingen, workshops en voorlichting te geven. Indien jouw gemeente of onderwijsinstelling een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft afgesloten, dan helpen we je meestal gratis en met succes. Van alle jongeren die meedoen stroomt 70 tot 80% uit naar een opleiding en/of werk!

Missie
Onze missie is dat zo veel mogelijk alleenstaande en jonge moeders een opleiding kunnen volgen, dit kunnen combineren met de zorg voor hun gezin/kind en een diploma kunnen halen ten einde duurzame economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid te kunnen bereiken.
Onze aangesloten gecertificeerde coaches en trainers hebben allen de SMC licentietraining gevolgd bij SMCAcademy en hebben een helder doel voor ogen. We werken gedreven, laagdrempelig en ondernemend aan het uitvoeren van onze missie. We zijn actief in ons netwerk, stellen de jonge en of alleenstaande moeder en haar ontwikkeling centraal en zijn vasthoudend in onze coaching en begeleiding.
Door onze expertise, collectieve ervaringsdeskundigheid en kennis van ondermeeer verschillende wet en regelgeving waarmee aanstaande studerende moeders te maken krijgen, studiekeuze en de arbeidsmarkt kunnen we jongeren efficiënt en succesvol begeleiden naar een passende opleiding of werkplek.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door het Steunpunt Studerende Moeders verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door het Steunpunt Studerende Moeders, neem dan gerust contact op! info@studerendemoeders.nl | Oberonweg 264| 3208PG Spijkenisse | KvK: 24402499 | BTW nr.:  8173.60.815.B.01

Persoonsgegevens
Steunpunt Studerende Moeders verwerkt enkel persoonsgegevens in het beveiligde cliëntvolgsysteem Rapasso indien je een begeleidingstraject, workshop of training bij ons volgt.
In dat geval worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt:

– NAW gegevens
– Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers
– Geboortedatum
– Geslacht
– Inhoud van communicatie
– Burgelijke staat en hoeveel kinderen je hebt.

Zaken als een geboorteplaats, burgerservice nummer, een pasfoto of andere persoonlijke gegevens verwerken wij niet tenzij jij deze zelf vermeld dan wel upload in het cliëntvolgsysteem Rapasso. Indien je een begleidingstraject bij ons volgt dan heb je immers zelf toegang tot het cliëntvolgsysteem Rapasso doormiddel van een persoonlijke inlog gegevens en wachtwoord. Je ziet dus precies wat wij registreren en verwerken en kunt zelf je gegevens aanpassen, wijzigen of verwijderen.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën bewaard. Je gegevens worden alleen beheerd in het cliëntvolgsysteem Rapasso. De persoonsgegevens die door het Steunpunt Studerende Moeders worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via het cliëntvolgsysteem Rapasso en zijn beveiligd met en wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapverificatie. Bij deze tweestapverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar het Steunpunt Studerende Moeders. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van hete Steunpunt Studerende Moeders privé is. Je herkent de beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Doeleinden
Het Steunpunt Studerende Moeders verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, maar voornamelijk voor het volgende;

  • Het uitvoeren van begeleidingstrajecten of het kunnen behartigen van jouw belangen
  • Het onderhouden van contact
  • Een goede en efficiënte dienstverlening
  • Het verrichten van administratieve handelingen
  • Verbetering van de dienstverlening
  • Facturering en indien nodig het nemen van incassomaatregelen
  • Marketing
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen
  • Het voeren van geschillen

Het gaat voornamelijk om persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt bv via de website, email, telefoon of app. Maar wij kunnen je persoonsgegevens ook verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening, zoals van de gemeente:

Indien je bijvoorbeeld een uitkering ontvangt van de gemeente of deze hebt aangevraagd bij de gemeente dan kan jouw contactpersoon/klantmanager van de gemeente jou bij ons aanmelden voor een trajectbegeleiding of deelname aan het Smart Mama Coachprogramma. De gegevens die wij ontvangen worden in een beveiligde online omgeving ofwel het clientvolgsysteem Rapasso geregistreerd dan wel verwerkt. Jij zelf krijgt hier ook toegang toe doormiddel van inloggegevens en een wachtwoord.

Enkel bevoegde coaches en trainers met een licentie hebben toegang tot het cliëntvolgsysteem Rapasso middels een beveiligde inlog. Zij kunnen overigens enkel bij de gegevens van personen die zij zelf begeleiden en of trainen.

Het Steunpunt Studerende Moeders voert verschillende projecten uit om jonge moeders, vrouwen met kinderen als zowel studerende moeders te begeleiden naar school en/of werk of bij het voorkomen van voortijdig schooluitval. Mocht je meedoen aan één van onze projecten dan ben je doorverwezen door school, gemeente of een van onze andere netwerkpartners, of je hebt je zelf aangemeld. Wij vragen jouw gegevens, al dan niet doormiddel van een inschrijfformulier, om een gedegen intakegesprek met je te kunnen voeren, inzicht te krijgen in je school- of werkverleden en eventueel spelende problematiek om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij vragen dus ook graag informatie over jouw carrière tot nu toe om de opleiding, training of het traject zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw wensen. Wij registreren al jouw gegevens in de Cloud – hiervoor gebruiken wij het cliëntvolgsysteem Rapasso.

Grondslagen
Op grond van de AVG, Artikel 6, moet iedere gegevensverwerking gebaseerd zijn op een wettelijke grondslag. Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens dan ook enkel om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben zoals om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening/hulp. Dit alles met bovenstaand genoemde doeleinden.

Verstrekken aan derden
In principe verstrekken wij geen enkele gegevens aan derden. Toch kan het voorkomen dat persoonsgegevens uitgewisseld worden in het kader van onze dienstverlening. Echter doen wij dit enkel wanneer jij daar toestemming voor hebt gegeven aan ons. Willen wij jouw gegevens verstrekken aan derden dan zullen wij je dit altijd eerst vragen en  uitleggen waarom we dit willen doen. Je kan ons bijvoorbeeld gemaild hebben met een (complexe) hulpvraag waarvoor meerdere kennisdisciplines nodig zijn om zodoende tot een gedegen afgewogen advies te kunnen komen.
Wij zullen je hiervoor altijd eerst om toestemming vragen.

Tot slot kunnen wij persoonsgegevens vertrekken aan derden wanneer Steunpunt Studerende Moeders aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Als ook voor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT leveranciers van onze website en onze systemen. Enkel in het kader daarvan worden aan deze genoemde derden persoonsgegevens verstrekt.
Steunpunt Studerende Moeders zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen. Voor goede doelen zoals de studiefondsen waarmee wij ten behoeve voor jouw begeleiding mee samen kunnen werken, zullen wij jou ook eerst om toestemming vragen. En bepalen we eventueel samen wat er wel en niet verstrekt wordt door ons.

Doorgifte van gegevens buiten de EER
Wij verstrekken geen persoonsgegevens buiten de EER.
Jouw gegevens kunnen echter wel door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Het Steunpunt Studerende Moeders zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekend dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Neem je deel aan  het Smart Mama Coachprogramma of ander begeleidingstraject? Dan bewaren wij jouw mailwisselingen, intakeformulier, plan van aanpak, evaluatieformulier, dossier en eventuele CV en sollicitatiebrieven voor maximaal twee jaar in Rapasso. Hierna worden jouw gegevens verwijderd. Wij werken niet met fysieke dossiers, eventuele fysieke documenten worden in Rapasso ingescand en opgeslagen, fysieke documenten worden vernietigd.

Op het moment dat je contact opneemt met het Steunpunt Studerende Moeders via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en emailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat het Steunpunt Studerende Moeders zich mot houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom gebruiken wij het beveiligde cliëntvolgsysteem Rapasso en hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies/ Analytics
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden IP adressen en de systeeminformatie van de apparaten waarmee je onze website bezoekt verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

De website van Steunpunt Studerende Moeders kan jouw gegevens verzamelen om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je bezoekt.

De website, back ups en e-mail van het Steunpunt Studerende Moeders wordt gehost bij D-hosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van D-Hosting en indien we je verder kunnen helpen ook in ons cliëntvolgsysteem Rapasso systeem.

Versturen van nieuwsbrieven
Het Steunpunt Studerende Moeders stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en emailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van het Steunpunt Studerende Moeders. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw naam en emailadres toegevoegd aan de bestemde lijst binnen Mailchimp. Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@studerendemoeders.nl

Jouw rechten
Recht op inzage : ondanks dat je zelf al jouw persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen in Rapasso, heb je het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij het Steunpunt Studerende Moeders zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met je coach van het Steunpunt Studerende Moeders. Je krijgt dan binnen 1 maand een overzicht van je gegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je ons verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen dan wel af te schermen.

Recht op rectificatie:  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Ondanks je dit zelf in Rapasso kunt aanpassen heb je het recht om dit te laten rectificeren door Steunpunt Studerende Moeders.

Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht; Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij het Steunpunt Studerende Moeders opgeslagen zijn in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient het Steunpunt Studerende Moeders al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij het Steunpunt Studerende Moeders zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Ook als je niet langer wilt dat wij jouw gegevens verwerken kun je daartoe een verzoek indienen.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) : Wil jij niet dat het Steunpunt Studerende Moeders gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@studerendemoeders.nl onder toezending van een kopie ID bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten van onze kant
Het Steunpunt Studerende Moeders verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk zowel de uitvoering van een begeleidingstraject alsmede een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van of in samenwerking met het Steunpunt Studerende Moeders via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een begeleidingstraject als ook die nodig zijn om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze, vinden van een opleiding, vinden van werk en het oplossen van je problemen, alsmede de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met het Steunpunt Studerende Moeders met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld doorverwijzing naar hulpverlening, of het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Het Steunpunt Studerende Moeders behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel het Steunpunt Studerende Moeders dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van het Steunpunt Studerende Moeders te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je vragen over deze Privacyverklaring? Neem gerust contact op via de onderstaande vermelde contactgegevens.

Ook als je en klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Steunpunt Studerende Moeders, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er samen met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.