Studiefondsen

Hier vind je een overzicht van alle particuliere studiefondsen in Nederland. Bij een particulier studiefonds kun je een gift of lening aanvragen om je college/schoolgeld en of studieboeken te kunnen betalen.

Een opleiding volgen kost geld. Desondanks de Wet Studiefinanciering kan rondkomen van een studiebeurs een uitdaging zijn, zeker wanneer je de zorg hebt voor een of meerdere kinderen.
Mogelijk kan een studiefonds helpen.

Wanneer de studiefinanciering niet toereikend genoeg is of wanneer je niet beschikt over voldoende middelen om een opleiding zelf te bekostigen, kun je een aanvraag bij een studiefonds overwegen.

Bij onderstaande fondsen kun je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor het te betalen college/school geld of bijvoorbeeld studieboeken. Let er wel op dat ieder fonds zijn eigen criteria en voorwaarden hanteert.
Lees deze zorgvuldig door om te zien of het indienen van een aanvraag zin heeft, waar en hoe je de aanvraag in moet dienen.
Een decaan of studie adviseur kan je ook over fondsmogelijkheden informeren en kan je ondersteunen bij de aanvraag dan wel aanbevelen bij het betreffende fonds.

Samen met vrijwilligers (studerende moeders) proberen we de fondsenlijst up to date te houden. Wijzigingen proberen wij zsm door te voeren op de website maar we blijven mensen..Het kan voorkomen dat een fonds  wijzigingen aanbrengt in het eigen beleid of contactgegevens. Het is daarom goed om zelf ook altijd nog even na te gaan of alles klopt door bijvoorbeeld voor aanvang van een fondsaanvraag contact op te nemen met het desbetreffende fonds.

De informatie vermeld bij de fondsen zijn slechts kenmerken. Meer inhoudelijke gedetailleerde informatie van de betreffende fondsen vind je ook in het fondsenboek, uitgegeven door Vereniging van Nederlandse Fondsen of de Fondsenalmanak van Elsevier Subsidie-uitgaven. Het Fondsenboek is meestal te raadplegen via de grotere bibliotheken of de mediatheek van de eigen onderwijsinstelling.

NB 1. De fondsen die uitsluitend Hogere BeroepsOpleidingen, universitaire of postdoctorale studies ondersteunen zijn gemarkeerd met een H.
NB 2. De fondsen die uitsluitend Vrouwelijke studenten ondersteunen zijn gemarkeerd met een V.

Fondsenlijst

1. AFVOMS Stichting Algemeen Fonds voor Onbemiddelde Muziekstudenten
Doel: De Stichting Algemeen Fonds voor Onbemiddelde Muziek Studerenden heeft als doelstelling bijdragen te verlenen aan jonge en getalenteerde muziekstudenten t/m 29 jaar die een opleiding volgen aan een conservatorium.
T.a.v. de secretaris Mr.L.J.van Apeldoorn, Jacob de Witstraat 11 2102 BL, Heemstede
E: LJ.vanApeldoorn@swdvadvocaten.
nl of Apeldoorn@smithuijsen.nl
W: www.afvoms.nl
Voorwaarden:Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: overlegging van een projectplan en een begroting met toelichting, de aanvrager is niet in staat om zelf te betalen voor de studie. Voor aanschaf instrumenten of studiemateriaal. Bedragen tussen €250 en €1500.
Aanvraagprocedure: Geen bijzonderheden
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Amsterdams Universiteitsfonds H
Doel: De behartiging van de belangen van de Universiteit van Amsterdam en haar studenten.
Alumnirelaties en Universiteitsfonds, t.a.v. d. Dennis Edeler
Postbus 94325, 1090 GH Amsterdam
E: Auvfonds@
uva.nl W: www.alumni.uva.nl
Voorwaarden:Alleen voor studenten van de Universiteit van Amsterdam; Voor individuele buitenlandse studiereizen
(stages, uitwisselingen etc.); In bijzondere gevallen ook algemene studiebeurzen.
Aanvraagprocedure: Geen bijzonderheden
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Van BeekDonnerstichting
V
Doel: Behartiging van de belangen van vrouwen in de Rotterdamse samenleving bij het verwerven van economische zelfstandigheid (dus wonen of studeren in Rotterdam).
Amiranten 12, 2904 VB Capelle aan de IJssel, tel 010 4423829
E: v.beekdonnerstichting@
online.nl W: www.vanbeekdonnerstichting.nl
Voorwaarden: De stichting verstrekt uitsluitend steun aan vrouwen, die in Rotterdam wonen, werken of studeren. Ze verleent geen steun als het project gesubsidieerd wordt door de overheid.
Aanvraagprocedure: Alleen schriftelijke aanvragen; bestuur vergadert 4 x per jaar, dus procedure duurt max. 3 maanden: Vermeld: doel en tijdsduur, inkomsten en uitgaven, cv., studieresultaten tot nu toe, aanbeveling van studiebegeleider, docent, mentor of decaan.
Bijzonderheden: het gaat om lening, garantie of schenking.
……………………………………………………………………………………………………………………….
4. Tesselschade Studiefonds (voorheen Betsy Perk Opleidingsfonds)
V
Doel: Financiële ondersteuning van vrouwen die een opleiding (willen) doen – mits deze kan leiden tot economische zelfstandigheid. P/a: Sterstraat 22, 4851 BG Ulvenhout E: tesselschade.studiefonds@tesselschade.nl
W: www.tesselschade-arbeidadelt.nl
Voorwaarden: de opleiding is een erkende instelling; Niet in aanmerking komen buitenlandse projecten/bestemmingen of promotieonderzoek; drukkosten proefschrift, tweede studies of postdoctorale studie. Aanvraagprocedure: Via de website. Schriftelijk d.m.v. een motivatiebrief van de aanvrager; mét de volgende bijlagen: CV, aanbevelingsbrief van decaan of studiebegeleider, begroting inkomsten/uitgaven, begroting studiekosten. De brief met de bijlagen verzenden naar bovenstaand e-mailadres. Bijzonderheden: het fonds verstrekt jaarlijks maximaal het collegegeld, soms ook aangevuld met een kleine toelage voor boeken, materiaal of reiskosten.
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. BoelstraOlivier Stichting
Doel. Steun aan activiteiten op het gebied van cultuur en landbouw in Friesland met voorkeur voor de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast beperkt studiebeurzen voor Friese studenten.
Postbus 222, 8901 BA Leeuwarden. It Noarderfjild 8, 9051 BM Stiens.
E: info@boelstraolivierstichting.nl
W: www.boelstraolivierstichting.nl
Voorwaarden: Bestemd voor veelbelovende Friese studenten aan de Landbouw Universiteit Wageningen, veeartsenij RU Utrecht of studenten hogere of middelbare agrarische opleidingen
Aanvraagprocedure: Schriftelijk
Bijzonderheden: Alleen voor personen uit Friesland
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Buwalda Stichting H
Doel: De Buwalda Stichting heeft als doel het ondersteunen van studenten geneeskunde indien studiebeurs en/of eigen inkomsten ontoereikend zijn.
De Krite 6, 8748 GG Witmarsum. E: Niet bekend
Voorwaarden: een projectplan en een begroting voor komend studiejaar met een overzicht van de studieresultaten van het afgelopen jaar; de aanvrager moet minder draagkrachtig zijn
Aanvraagprocedure: Schriftelijk indienen.
Bijzonderheden: Het is moeilijk contact te krijgen met dit fonds.Behandeling van de aanvragen geschiedt omstreeks november
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. Christine Stichting v
Doel: Ondersteuning van ongehuwde en alleenstaande vrouwen, met of zonder kinderen, en van weduwen met of zonder kinderen, die zich willen (her of om) scholen om een betere positie in de maatschappij te verwerven.
Secretariaat: Mevrouw J. van Woerden, Weyenberg 14, 7218 BG Almen
jeanetvanwoerden@planet.nl
Aanvraagprocedure: Via het Aanvraagformulier dat per email is aan te vragen.
Bijzonderheden: Alleen voor door het Rijk erkende opleidingen; Alleen als u niet voor de DUO studiefinanciering in aanmerking komt. Verder geen buitenlandse stages of studies. Geen promotiekosten. Geen postdoctorale of vervolgopleiding. Bijdragen vanaf ca. 250 Euro.
………………………………………………………………………………………………………………….
8. Dr. L.A.Buma Stichting voor Academische Studiebeurzen in Nederland H
Doel: De Dr.L.A. Buma Stichting voor Academische Studiebeurzen in Nederland stelt beurzen beschikbaar aan studenten met Friese (voor) ouders die een academische of hbostudie volgen voor studie, stage of onderzoek.
S. Visser, Slenk 37, 8604 ZA Sneek, Tel: 0515 412762 E: + W: Niet bekend
Voorwaarden: Alleen voor studenten met Friese (voor)ouders
Aanvraagprocedure: Schriftelijk
Bijzonderheden: Niet bestemd voor theologiestudenten
…………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds H
Doel: Stichting stelt zich tot doel jonge, veelbelovende Nederlanders financieel te ondersteunen in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding).
Contactpersoon :mevrouw I.J.J. Scholten de Vries
Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW Den Haag
E: info@mullerfonds.nl W: www.mullerfonds.nl Tel: 070 3831241
Voorwaarden: Beurzen beschikbaar voor getalenteerde (gem. cijfer boven 7½) NL en Surinaamse studenten, of zij die in procedure zijn voor naturalisatie. Stages, studie of onderzoek moeten minimaal 4 maanden duren. Aantoonbaar begrotingstekort ondanks maximaal lenen bij de DUO.
Aanvraagprocedure: Goede motivatiebrief, inschrijfformulier en pasfoto’s, kopie ID, officiële cijferlijst, laatste bericht DUO met studiefinanciering, referenties van hoogleraar/universitair docent, bewijs van toelating onderwijsinstelling meesturen.
Inzending aanvraag 3 mnd. voor vertrekdatum of startdatum van het studieproject! ..
Bijzonderheden: Als de definitieve gegevens over studie of stage niet tijdig bekend zijn, probeer dan
een ‘voorlopige aanvraag’ – op tijd – in te dienen. Bijdragen tussen € 450 en € 4500
……………………………………………………………………………………………………………………….
10. Erik Bleumink Fonds –H
Doel: Het Erik Bleumink Fonds verstrekt beurzen aan talentvolle buitenlandse studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden.
Erik Bleumink Fonds RUG, Afd. Internationale Samenwerking, Postbus 72, 9700 AB Groningen
E: bleumink@rug.nl en scholarship@rug.nl (alleen voor informatie over een beurs)
W: www.rug.nl/bureau/expertisecentra/aenf/bleumink/aanvragen
Voorwaarden: een deel van de studie moet op de Rijks Universiteit Groningen (RUG) plaatsvinden, de universiteit van de aanvragen moet een band hebben met de RUG, de studie moet bijdragen aan verbetering van het niveau van de wetenschappelijke expertise in het land van herkomst van de aanvrager.
Aanvraagprocedure: aanvraagformulier en uitgebreide rules en regulations op de website
Bijzonderheden: kandidaten die gesteund worden door een instituut dat een samenwerkingsverband
heeft met de RUG hebben de voorkeur.
……………………………………………………………………………………………………………………
11. Stichting FIOM Hendrik Pierson Fonds
Doel: Het financieel steunen van (aanstaande) alleenstaande ouders. Het is niet mogelijk om zelf een aanvraag in te dienen, zie hiervoor de voorwaarden. Het fonds geeft onder andere een bijdrage voor inrichting-, studie en bevallingskosten tot een maximum van 350 Euro.
Helfteheuvelweg 11, 5222 AV Den Bosch Tel: 0736274115
E: info@fiomhendrikpiersonfonds.nl W: www.fiomhendrikpiersonfonds.nl
Voorwaarden: Projectplan met begroting vereist. Let op: aanvragen kunnen alleen online gedaan worden en enkel door maatschappelijke instellingen via: http://www.fiomhendrikpiersonfonds.nl/aanvragen/individuele-hulp-aanvragen.
……………………………………………………………………………………………………………………….
12. Fonds voor Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunde
Doel: Het Fonds BKVB heeft verschillende subsidiemogelijkheden voor beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars (curatoren, critici, theoretici of beschouwers). Subsidies voor starters, werkenden, buitenlandse vervolgopleidingen, projecten en publicaties. De subsidies hebben elk op eigen wijze tot doel de hedendaagse beeldende kunst, vormgeving en/of
bouwkunst in Nederland te bevorderen.
Brouwersgracht 276, 1013 HG Amsterdam Tel: 0205231523
E: post@fondsbkvb.nl W: www.fondsbkvb.nl
Voorwaarden: verschillend per soort aanvraag (starter, in opleiding etc.)
Aanvraagprocedure: aanvraagformulier via de website
……………………………………………………………………………………………………………………….
13. Fulbright programma
Doel: Het Fulbright Center verstrekt beurzen voor studie, onderwijs en onderzoek aan Amerikaanse en NL studenten en wetenschappers en verschaft informatie over onderwijs en onderzoek in de VS .
Westerdokdijk 215, 1013 AD Amsterdam 0205315930
E: info@fulbright.nl W: www.fulbright.nl
Voorwaarden:De financiële steun geldt alleen voor studie in de Verenigde Staten aan Universiteit of College Student (HBO of universitair). Je moet de Ned. nationaliteit bezitten; voorrang voor studenten met anders dan Nederlandse achtergrond. Een minimum verblijf van een onderwijsjaar in de Verenigde Staten; Redelijke studieresultaten, extracurriculaire activiteiten; sociale, communicatieve instelling.
Aanvraagprocedure: aanvraag voor 1 maart voorafgaand aan het studiejaar indienen
Bijzonderheden: Bij aanmelding in sept. voorafgaand aan studiejaar wordt o.a. hulp geboden bij de
toelatingsprocedure. Voor 1ejaars studenten (studie Elektrotechniek of Informatica) aan de Univ.Twente,
TU Delft en/of TU Eindhoven bestaat het Lucent Global Science Scholars Program); Voor de studie
‘rechten’: Fulbright Loyens & Loeff en Fulbright De Brauw Blackstone Westbroek Beurs.
……………………………………………………………………………………………………………………….
14. Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage
Doel: De Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Den Haag verleent financiële steun aan studerenden tussen de 15 en 29 jaar die niet in staat zijn om de opleiding zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen.
T.a.v. Mevrouw Yff – van Egmond, Josef Israëlsplein 36, 2596 AV DEN HAAG, Tel 070 345 8816
E: rentmeester@fundatievanrenswoude.nl W: www.fundatievanrenswoude.nl
Voorwaarden: MBO, HBO of universitair niveau. Voor studies, opleidingen, stages, studieuitwisselingen, postdoctorale studies/promoties; gem.cijfer: ca. 7, aantoonbaar begrotingstekort ondanks max. bijlenen bij DUO, hoogte van inkomen ouders wordt meegenomen bij beoordeling, brief van decaan vereist, Ned. of Surinaamse Nationaliteit, leeftijd van 15 tot 30 (niet: t/m 30)
Aanvraagprocedure: Schriftelijk, 3 mnd. vóór aanvang van de studie of vertrek naar buitenland
LET OP: voorlopige aanvraag is aan te bevelen als gegevens nog niet tot in detail bekend zijn
Bijzonderheden: Beurs en/of renteloze lening; alleen eerste studies.
Niet voor: summer courses, masterclasses, concoursen, schuldsanering, kosten voor onderzoek en publicaties, financiering achteraf, studiekosten voor seminars en congressen
Zie ook: St. Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Delft en Utrecht. Dit zijn 3 onafhankelijke fondsen.
………………………………………………………………………………………………………………….
15 Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Delft
Doel: De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude verleent steun aan studenten en aan leerlingen van het VWO en het hoger en middelbaar beroepsonderwijs die door omstandigheden buiten hun schuld in een financiële noodsituatie terecht zijn gekomen. De bijdrage bestaat gedeeltelijk uit een gift en voor het resterende deel uit een renteloze lening.
Hofzoom 1, 2614 VC Delft. Postbus 24074, 2490 AB DEN HAAG t.a.v. Mevrouw L.J.M. Rothkrantz.
E: l.j.m.rothkrantz@ewi.tudelft.nl W: geen website
Verleent financiële steun aan leerlingen van het WO, HBO, MBO en VWO
Voorwaarden: redelijk goede cijfers (lijst bijsluiten); geen promoties of tweede studies (of
vervolgopleidingen); stage alleen bij hoge uitzondering; een zekere voorkeur voor studies in Delft.
Aanvraagprocedure: Schriftelijk, bijsluiten CV, referenties, begroting, studieresultaten laatste jaar
Bijzonderheden: 50 % gift – 50 % lening. Gemiddeld ca. € 1360
Zie ook: St. Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Den Haag en Utrecht. Dit zijn 3 onafhankelijke fondsen.
…………………………………………………………………………………………………………………….
16. Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht H
Doel: Verleent toelagen aan jongeren die door bijz. omstandigheden niet in staat zijn hun opleiding aan HBO of Universiteit te betalen; ook (beperkt) beurzen aan begaafde NL studenten die aan buitenlandse universiteit willen studeren; of aan buitenlandse studenten die in NL willen studeren
Agnietenstraat 5, 3512 XA Utrecht, Telefoon: 030 – 2310351 Fax: 030 2321704
E: cn@fvru.nl W: www.fundatievanrenswoudeutrecht.nl
Voorwaarden: Er moet een band zijn met ‘Utrecht’ (bijv. wonen of studeren in Utrecht)
Aanvraagprocedure: Zo vroeg mogelijk aanvraag insturen, (3 mnd. vóór aanvang) schriftelijk, begroting, motivatiebrief, positief advies van studentendecaan
Bijzonderheden: Tweede studies, specialisaties, alternatieve of vervolgstudies, promotieonderzoek,(buitenlandse) stages, studie in het buitenland en projecten etc. komen niet in aanmerking.
Zie ook: St. Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Den Haag en Delft. Dit zijn 3 onafhankelijke fondsen.
……………………………………………………………………………………………………………………..
17. Gerard Simeon Korijnfonds
Doel: Het doel van het Gerard Simeon Korijnfonds is het verlenen van renteloze voorschotten aan Nederlandse jongeren voor hun studie of beroepsopleiding. De bijdrage is bedoeld voor jongeren die zelf of wier ouders de kosten van de opleiding niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen.
Barbara Strozzilaan 101, 1083 HK Amsterdam Tel: E: + W: Niet bekend
Voorwaarden: Geen bijzonderheden
Aanvraagprocedure: Aanvraag indienen voor 1 april voorafgaande aan het studiejaar.
Bijzonderheden: Niet bestemd voor de theologie studie of deeltijdstudie;
Bijdrage in de vorm van een renteloze lening.
……………………………………………………………………………………………………………………….
18. Greshofffonds/ Brongersmafonds (meer gegevens helaas niet vindbaar)
Doel: Uit het Greshofffonds en het Brongersmafonds wordt een aanvullende bijdrage verleend in de studiekosten van Haarlemse leerlingen en studenten van het voortgezet en hoger onderwijs. De bijdrage is alleen bedoeld hen die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering van de overheid.
Stichting Financiële Hulp Studerenden Haarlem, Postbus 3333, 2001 DH Haarlem Tel:
Voorwaarden: Alleen als je niet in aanmerking komt voor studiefinanciering (of lening)
Aanvraag: Geen bijzonderheden
Bijzonderheden: Bedoeld voor schoolgaande en studerende inwoners van Haarlem
………………………………………………………………………………………………………………………
19. Groesbeek – Assenbroek Stichting H
Doel: Het doel van de GroesbeekAssenbroek Stichting is het verlenen van (studie) beurzen om de begunstigden in staat te stellen wetenschappelijk onderwijs te volgen in Europa.
Herengracht 1691, 1015 BJ Amsterdam, Tel: 0206007883
E: d.nijkamp@groesbeekassenbroek.nl W: http://www.groesbeekassenbroek.nl
Voorwaarden: Overleg projectplan en begroting met toelichting; de aanvrager moet minder draagkrachtig zijn; het moet duidelijk zijn dat de aanvrager binnen redelijke tijd de studie of de bijzondere werkzaamheden zal voltooien; overleg een eigen brief met motivatie en een begeleidende brief van een studentendecaan en een overzicht van de studieresultaten.
Aanvraagprocedure: Voor 1 juni via de studiedecaan. Aanvraagformulier op de website
……………………………………………………………………………………………………………………….
20. GUF Stichting Groninger Universiteitsfonds H
Doel: Bevordering van de studie aan de RUG.
Postbus 559, 9700 AN Groningen,
E: guf@rug.nl W: www.rug.nl/bureau/expertisecentra/aenf/fondsenwerving/guf/index
Voorwaarden: Alleen voor studenten en medewerkers aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Aanvraagprocedure: Aanvraagformulier downloaden van website.
Bijzonderheden: Gehele aanvraagprocedure duurt ca. 6 weken. De subsidies voor persoonlijke
aanvragen verschillen per aanvraag.
…………………………………………………………………………………………………………
21. Haak BastiaanseKuneman Stichting –H (gegevens niet 100% bekend)
Doel: De stichting stelt afgestudeerden van Nederlandse universiteiten in staat wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Het onderzoek kan zowel in Nederland als in het buitenland plaats vinden.
p/a bestuur VU, afd. Onderwijs en Onderzoek, De Boelelaan 1105, 1081 HV
AmsterdamE: niet bekend W: niet bekend
Voorwaarden: aanvragers van prot.chr. geloof; alleen studierichtingen: geneeskunde, godgeleerdheid, wiskunde, informatica, natuurwetenschappen.
Aanvraagprocedure: schriftelijk, met projectplan, begroting, doel v/h plan; tijdsduur, andere financiering, bijvoegen: cv., aanbevelingen, zelfreflectie m.b.t. de levensbeschouwing
Bijzonderheden: Er wordt 3 x per jaar over de aanvragen vergaderd – data telefonisch opvragen.
……………………………………………………………………………………………………………………
22. Het Genootschap Noorthey H
Doel: Het Genootschap stelt beurzen ter beschikking voor master en postmaster studenten met Nederlandse nationaliteit in de leeftijd tot 35 jaar. De studie moet aansluiten bij en volgen op het afstuderen van de begunstigde. De bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening.
T.a.v. Mevrouw L.L.Bierens de Haan, Jan Toebacklaan 18, 1401 CW Bussum
E: noorthey@planet.nl W: www.noorthey.com
Voorwaarden: Alleen leningen voor master en postmaster opleidingen aan studenten met goede cijferlijst of aanbeveling, bij voorkeur voor studie in het buitenland
Aanvraagprocedure: d.m.v. een Aanvraagformulier (zie website!)
Aanvraag vóór 30 april voorafgaand aan het academisch jaar waarop de beurs van toepassing is
Bijzonderheden: alleen renteloze leningen tot een max. van 5000 Euro; selectie vindt plaats vóór eind
juni (veelal ook na een gesprek)
N.B. Eén jaar na beëindiging van de studie dient de lening terugbetaald te worden in drie gelijke jaarlijkse
termijnen
………………………………………………………………………………………………………………
23. Handicap en Studiefinanciering
Doel: Voor studenten met een handicap of chronische ziekte zijn er speciale regelingen in de DUO studiefinanciering.
De informatie is (verspreid) te vinden op W: www.ocwduo.nl of www.handicapstudie.nl
Valt de studie niet onder de DUOregeling,
kijk dan elders in deze lijst.
……………………………………………………………………………………………………………….
24. Ir. H.G. Boumeester Stichting
Doel: Middelbare, hogere en universitaire opleidingen op het gebied van landbouw, bosbouw, watermanagement, kunst en medicijnen bevorderen voor talentvolle personen uit Afrika en Azië d.m.v. giften, garantstellingen en leningen.
Ir. H.G. Boumeester Stichting, t.a.v. Mr. H.J. Mulder, c/o FTC Trust, WTC Schiphol Amsterdam B Tower
5th floor Schiphol boulevard 231, 1118 BH Amsterdam Tel: 0204054748
E: info@boumeesterfoundation.org W: www.boumeesterfoundation.org
Voorwaarden: Aanvrager is afkomstig uit Azië of Afrika, alleen financiële steun wanneer zelf niet in het bezit van voldoende middelen.
Aanvraagprocedure: Via aanvraagformulier op de website.
…………………………………………………………………………………………………………………
25. KAS BANK Studiefonds (zie ook de website van Ars Donandi)
Doel: Het fonds steunt initiatieven gericht op het stimuleren van wetenschappelijk getalenteerde jongeren tot 30 jaar. Het fonds steunt uitsluitend jongeren die zich specialiseren in de financiële dienstverlening en/of Europese securities services.
Postadres: Ars Donandi, Postbus 3727, 1001 AM Amsterdam Tel: 0205215628
E: info@arsdonandi.nl W: www.arsdonandi.nl
Aanvraagprocedure: Via Aanvraagformulier op de website.
……………………………………………………………………………………………………………………..
26. Jo Kolk Studiefonds VH
Doel: De Stichting Jo Kolk Studiefonds verleent financiële ondersteuning aan vrouwen voor het volgen van een universitaire of hogere beroepsopleiding of voor wetenschappelijk onderzoek.
Aanvraagprocedure: de aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via het email adres: JoKolkStudiefonds@vvao.nl
Eigen website: http://www.vvao.nl/html/index.php?paginaID=171
Voorwaarden: Voor vrouwen die studeren of afgestudeerd zijn aan hbo of universiteit. Het Jo Kolk Fonds is met name bedoeld om enige financiele steun te geven aan:
A. vrouwelijke studenten die in het kader van hun masteropleiding gedurende enige tijd vakken in het buitenland willen volgen of een onderzoeksproject in het buitenland willen doen.
B. promovenda die in het kader van hun onderzoek naar het buitenland willen gaan.
C. WO of HBO afgestudeerde vrouwen die willen herintreden op de arbeidsmarkt en daarvoor op- hun vaksgebied- enige bij/nascholing willen gaan volgen.
Aanvraagprocedure: Schriftelijk vóór 15 mei (voor studies die beginnen tussen 1 juli en 31 december) en 15 november (voor studies die beginnen tussen 1 januari en 31 juni).Aanvraagformulier via de website.
Bijzonderheden: Eenmalige of periodieke financiële bijdrage. Ook voor opfriscursus in eigen studierichting. Aanbevelingsbrief van een docent van de betreffende universiteit of hogeschool. Op de site staan 3 verschillende studiefondsen vermeld, de aanvragen hiervan moeten allen naar bovenstaand vermeld emailadres van VVAO.
…………………………………………………………………………………………………………………….
27. Karel Frederik Stichting H
Doel: Het verstrekken van eenmalige bijdragen t.b.v. een HBO of WO opleiding aan jongeren in Utrecht en het verlenen van hulp aan personen die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor hulp van openbare sociale instellingen.
T.a.v. Fonds voor Studie en Bijzondere Noden, Maliesingel 28, 3581 BJ UTRECHT
Tel: 030 232 21 14 Fax: 030 232 8555
E: hein@kfhein.nl W: www.kfhein.nl
Voorwaarden: Bijdrage in de opleiding van jongeren (kan ook in buitenland zijn); alleen voor studenten en afgestudeerden met NL nationaliteit, zonder andere financierings (leen)mogelijkheden. Alleen studenten die in de provincie Utrecht aan een Utrechtse instelling hun studie volgen (UU, HBO, ROC) komen in aanmerking.
Aanvraagprocedure: Aanvraagformulier telefonisch opvragen of downloaden
Schriftelijk; zoveel mogelijk gegevens bijvoegen (begroting, aanbevelings of acceptatiebrief, motivatie en informatie over persoonlijke financiële omstandigheden)
Bijzonderheden: Alleen studenten die in de provincie Utrecht aan een Utrechtse instelling een opleiding
volgen komen in aanmerking.
………………………………………………………………………………………………………………
28. Vervallen
……………………………………………………………………………………………………………….
29. LUF Stichting Leids Universiteits Fonds H
Doel: In de eerste plaats is het fonds voor postdoctorale onderzoekers en groepsactiviteiten van studenten. Individuele studenten kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van studie of stage.
Rapenburg 61, 2311 GJ Leiden, Tel: 071 5130503
E: info@luf.leidenuniv.nl W: www.luf.nl
Voorwaarden: Voor personen en instellingen die betrokken zijn bij de Leidse Universitaire Gemeenschap; Studie, stage
of project dat een meerwaarde heeft voor een groter aantal studenten, voor de studie of de universiteit van Leiden
Aanvraagprocedure: Studie of stage worden beoordeeld door het LUF Internationaal Studie Fonds
(LISF). Projecten voor en door studenten worden beoordeeld door een studentencommissie (CASSA).
Bijzonderheden: Onder het LUF vallen vele andere fondsen. Zie website
…………………………………………………………………………………………………
30. Lutfia Rabbani Stichting
Doel: De Lutfia Rabbani Stichting heeft tot doel de culturele uitwisseling tussen jongeren uit de Arabische wereld en uit Nederland te bevorderen. Voor dat doel verleent de stichting beurzen voor studiereizen, gericht op scholing en opleiding in de breedste zin. Aanvragen kunnen worden ingediend door studenten.
Amaliastraat 35, Postbus 352, 2514 CJ Den Haag, Tel: 0703658841
E: info@rabbani.com W: http://www.rabbani.com
Voorwaarden: Studie/stage dient wederzijds begrip tussen NL en Arabische wereld te bevorderen.
Aanvraagprocedure: Geen bijzonderheden
Bijzonderheden: Men richt zich in het bijzonder op steun aan studenten in de Arabische wereld die vanwege hun situatie thuis weinig (studie) mogelijkheden hebben. De stichting biedt verschillende soorten beurzen aan. Mahmoud S.Rabbani, voor beurzen aan studenten die zijn toegelaten tot Masters of PhD programma. Vreede Scholarship International Law, voor PhD. max. 3 mnd. studie, max €2.500
……………………………………………………………………………………………………………………
31. Marco Polo Fonds (R.U.G.) H
Doel: Het Marco Polo fonds is een fonds voor studieverblijf in het buitenland voor hen die niet in aanmerking komen voor financiering via LLLP/Erasmus.
Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen. Tel.: 0503639111
Fax: 0503636300
E: communicatie@rug.nl W:

http://www.rug.nl/studenten/studiebegeleiding/internationalisering/hoe/marcopolo

Voorwaarden: Buitenlands studieverblijf/stage periode van 3 tot 10 maanden bij instelling die reeds structurele contacten heeft met eigen faculteit of vakgroep.
Aanvraagprocedure: Aanvraag indienen bij de International Office of bij de internationaliseringsmedewerker.
Bijzonderheden: Uitsluitend bestemd voor studenten van R.U.G.
………………………………………………………………………………………………………………………
32. Machseh Lajesoumiem Centr. Israëlitisch Weesen Doorgangshuis
Doel: De vereniging geeft uitsluitend steun aan joodse jongeren.
Wassenaarseweg 351, 2596 CW Den Haag
E: + W: Niet bekend
Voorwaarden: Voor joodse jongeren, ondersteuning voor verzorging, opvoeding en opleiding; geen bijdragen voor tweede of postdoctorale studies;
Aanvraagprocedure: Projectplan en begroting indienen, vermelding van overige financiers
Bijzonderheden: De bijdrage wordt per geval bepaald
…………………………………………………………………………………………………………………….
33. Maurits Zilversmit Studiefonds
Doel: Studenten met een orthodoxjoodse levensbeschouwing, daar waar noodzakelijk financieel te
ondersteunen in de vorm van een lening.
M.G.P. Kornblum, Van Boshuizenstraat 287, 1083 AX Amstelveen Postbus 85974, 2508 CR Den Haag
E: + W: Niet bekend
Voorwaarden: Traditioneel levende joodse studenten uit NL en Israël
Aanvraagprocedure: Schriftelijk via de Commissie van Vijf, p/a Joods Maatschappelijk Werk, de
Lairessestraaat 145147,
1075 HJ Amsterdam
Bijzonderheden: Na afronding van de studie dient de lening te worden terugbetaald.
………………………………………………………………………………………………………………….
34, Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten
Doel: Individuele beurzen voor artistieke doeleinden, onderzoek en (bij) scholing.
Koningin Julianaplein 2, 2595 AA Den Haag, Tel: 0703584715
E: info@fondspodiumkunsten.nl W: www.nfpk.nl
Voorwaarden: aanvragen dienen tijdig worden ingediend, zie website voor actuele deadlines.
Aanvraagprocedure: via aanvraagformulier op de website
Bijzonderheden: Geen
…………………………………………………………………………………………………………………….
35. Vervallen
……………………………………………………………………………………………………………………….
36. Opleidingsfonds voor vrouwen Mej. Henriëtte Beck –V H
Een aanvraag aan dit fonds kan gedaan worden via het Betsy Perk Opleidingsfonds BPO (nr.4). Dit fonds steunt bijzonder begaafde vrouwen.
……………………………………………………………………………………………………………………….
37. Outbound Study Grant (Universiteit van Leiden) H
Doel: Bedoeld voor Leidse studenten die een 2jarige researchmasteropleiding doen en een onderdeel hiervan in het buitenland gaan volgen.
Tel: 0715273173
E: outbound@sea.leidenuniv.nl
W: http://www.leidenuniv.nl/en/masterbeurs/
Aanmeldingsprocedure: Online aanvraagformulier invullen. 5 maanden voor vertrek aanvragen
Voorwaarden: goed gemiddeld cijfer en het goedkeuringsformulier moet door de faculteitscoördinator
getekend zijn.
………………………………………………………………………………………………
38. Mc Kinsey & Company H
De Mc Kinsey Beurs is voor studie of onderzoek in binnen of buitenland.
Doel: Ambitieuze en talentvolle studenten de kans geven zich vrij van financiële zorgen volledig te richten op hun persoonlijke ontwikkeling
Amstel 344, 1017 AS Amsterdam 0205513096
E: judith_den_toom@mckinsey.com W: www.mckinsey.com/en/Beurs.aspx
Voorwaarden: alleen voor Nederlandse WO studenten en promovendi met nevenactiviteiten waaruit initiatief en ambitie blijkt.
Aanmeldingprocedure: voor 31 mei aanvragen via link op website
Bijzonderheden: geen
………………………………………………………………………………………………………
39. Prins Bernhard Cultuur Fonds (PBF) H
Doel: Beurzen voor talentvolle afgestudeerden uit aan universiteit (MA) of hogeschool (BA).
Herengracht 476, 1017 CB Amsterdam Postbus 19750, 1000 GT Amsterdam T: 020526130, F:0206238499
E: info@cultuurfonds.nl W: www.cultuurfonds.nl
Voorwaarden: Vervolgopleiding of onderzoek
in het buitenland met een minimale duur van 3 maanden. Studenten van nietNederlandse komaf kunnen alleen een aanvraag indienen als zij langer dan 3 jaar in NL wonen.
Aanvraagprocedure: Aanvraagformulier via website; mét bijlagen, ondertekend, per post vóór 1 april.
Bijzonderheden: Zie website; ook financiële steun voor musici en beeldend kunstenaars
…………………………………………………………………………………………………………………….
40. R.U.G. Facultaire vergoedingsregelingen Rechtsgeleerdheid H
Doel: Een tegemoetkoming bieden in de kosten voor studie in het buitenland en stage in binnen en buitenland.
Rijksuniversiteit Groningen. Oude Boteringestraat 44 9712 GL Groningen
E: communicatie@rug.nl
W: http://www.rug.nl/rechten/informatievoor/studenten/studerenbuitenland/financien/facvergoedingen
Voorwaarden: ingeschreven staan als student rechten, in 2e helft van doctoraalfase, goedkeuring van examencommissie, aantonen dat men als student door de buitenlandse universiteit is toegelaten
Aanvraagprocedure: aanmeldingsformulier via de website
Bijzonderheden: Verschillende fondsen binnen deze organisatie
……………………………………………………………………………………………………………………
41. Schuurman Schimmel – van Outeren Stichting
Doel: Financiële steun voor studenten van een kunstzinnige HBO of WO opleiding of een HBO in Haarlem. Postbus 2030, 2002 CA Haarlem Tel: 0235317531 E: schuurman.schimmel.outeren@wxs.nl W: www.schuurmanschimmelvanouterenstichting.nl
Voorwaarden: alleen universitaire studenten of studenten aan een erkende kunstzinnige opleiding; ook Hbostudenten
uit Haarlem met een niet kunstzinnige opleiding kunnen een aanvraag doen. Voor WO onderzoek/stage in het buitenland is Nederlandse nationaliteit verplicht.
Aanvraagprocedure: Schriftelijk, advies van studiedecaan, recent DUO ‘bericht’, cijferlijst, brief van de studentendecaan (dus niet van studieadviseur of – coördinator) met ‘noodzaak’ van studie/stageproject + tijdsduur; indiening 3 mnd. voor vertrek of aanvangsdatum.
Bijzonderheden: Bijdrage voor max. € 2.500 in het buitenland en € 3.500 in het binnenland. Ned.
nationaliteit of asielzoeker gesteund door UAF of buitenlandse student al enkele jaren met succes in
Ned. en buiten schuld in moeilijkheden. Niet voor eerste studiejaar.
……………………………………………………………………………………………………………………
42. Sint Geertruidsleen uit Abbega
Doel: mensen, bij voorkeur familieleden van heer Goffa en/of theologiestudenten, kunnen laten studeren m.b.v. een bijdrage van maximaal €2.000 per jaar.
Secretariaat Sint Geertruidsleen, Sabe Kracht, Kompas 17, 8502 BD Joure. Tel:0513411525
W: www.sintgeertruidsleen.nl E:s.kracht@home.nl
Voorwaarden: in principe alleen voor studenten aan universiteit of daaraan gelieerde instelling (geen middelbaar onderwijs, geen buitenlandse studies en stages). Het inkomen ouders/verzorgers mag niet meer zijn dan €32.500.
Aanvraagprocedure: aanvraagformulier downloaden en voor 30 juni inzenden.
Bijzonderheden; de pensies worden ‘begeven’ met voorrang aan familieleden van heer Goffa. Ook heeft een theologieopleiding voorkeur.

 1. Vervallen
 2. SNUF Stichting Nijmeegs Universiteits FondsH
  Doel: Subsidies voor studenten die naar het buitenland willen voor studie, stage of onderzoek
  Comeniuslaan 6, Postbus 9102, 6500 HC, Nijmegen
  E: info@snuf.ru.nl W: www.snuf.nl
  Voorwaarden:Voor studenten en (studenten)organisaties van de Radboud Universiteit Nijmegen.
  Aanvraagprocedure: Schriftelijke aanvraag, gehele jaar door
  ……………………………………………………………………………………………………………………….
  45. Stichting A.A. van Beek Fonds H
  E: vanbeekfonds@removethis.
  rotan.nl W: http://aavanbeekfonds.nl/
  Eendrachtsweg 41 3012 LD Rotterdam Tel: (010) 411 05 96
  Voorwaarden: Bestemd voor studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (min. twee jaar ingeschreven); ter ondersteuning van studieverblijf in het buitenland (minimaal 4 weken in Europa en 8 weken buiten Europa) binnen het kader van de studie.
  Aanvraagprocedure: Schriftelijk en 6 weken voor het vertrek.
  ……………………………………………………………………………………………………………………….
  46. Stichting Algemeen Studiefonds H
  Doel: De doelstelling van de Stichting Algemeen Studiefonds is het verlenen van een renteloze lening aan studenten van Nederlandse Universiteiten die daarvoor naar het oordeel van het bestuur van de stichting in aanmerking komen waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt..
  Postbus 655, 2600 AR Delft, t.a.v. W. Sanderse
  E+W: onbekend
  Voorwaarden: Nederlandse nationaliteit
  Aanvraagprocedure: schriftelijk. Aanmeldingsformulier, begroting, toelichting en motivatie, cijferlijst, kopie paspoort.
  Bijzonderheden: De bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Maximaal €3000.
  ……………………………………………………………………………………………………………………….
  47. Stichting A.M.V.J. Gebouw Rotterdam
  Doel: De Stichting A.M.V.J.Gebouw
  Rotterdam biedt een vergoeding voor opleidingen aan jongeren die geen werk hebben en met een opleiding hun kans op werk kunnen vergroten. Het gaat om personen die door omstandigheden de aansluiting op het gewone onderwijs gemist hebben.
  Schiekade 77 Postbus 875, 3000 AW Rotterdam tel (010) 4669358
  E: secretariaat@amvjrotterdam.nl W: Niet bekend
  Voorwaarden: De opleiding kan niet door de overheid worden betaald; Binding met Rotterdam
  Aanvraagprocedure: schriftelijk
  Bijzonderheden: schenking of renteloze lening
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  48. Stichting Bekker la Bastide Fonds
  Doel: De doelstelling van de Stichting Bekkerla BastideFonds is het verlenen van steun aan personen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn gekomen.
  T.a.v. Mevrouw D.M.Zounde
  Bode Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam Tel: (010) 224 02 99
  E: bekker@nautadutilh.com W: www.volkskracht.nl/Bekker/bekker.htm
  Voorwaarden: Aanvragers moeten studeren in Rotterdam of Amsterdam.
  Aanvraagprocedure: Buitenlandse studies/stages dienen tenminste 3 maanden (13 weken) te duren. Aanvragen dienen tenminste 2 maanden voor vertrek te worden ingediend.
  Bijzonderheden: Bij kunstaanvragen moet de kunstenaar in Rotterdam wonen.
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  49. Stichting Charlotte Jacobs Studiefonds V H
  Doel: Het doel van de Stichting Charlotte Jacobs Studiefonds is het verlenen van bijdragen in de kosten van een universitaire studie voor meisjes die niet in staat zijn die kosten te dragen.
  Secretariaat: O.Meijers, Postbus 10326, 7301 GH Apeldoorn
  E:contact@hetcharlottejacobsstudiefonds.nl W:www.hetcharlottejacobsstudiefonds.nl
  Voorwaarden: Alleen voor studie van vrouwelijke studenten aan een NL universiteit (geen HBO)
  Geen studiereizen of uitwisselingen.
  Aanvraagprocedure: Schriftelijk C.V.; eindexamencijfers; studieresultaten; overzicht inkomsten/uitgaven; schriftelijke ondersteuning decaan of studiebegeleider
  Bijzonderheden: Het bestuur vergadert 2 x per jaar (ca. juni en
  november) om te beslissen.
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  49A. Stichting Convivium
  Doel: Limburgers in een achterstandssituatie in staat stellen om door een opleiding tot zelfontplooiing te komen m.b.v. een gift of een lening.
  E: secretaris@convivium.nl W: www.convivium.nl
  Voorwaarden: de aanvrager moet wwonachtig zijn in Limburg
  Aanvraagprocedure: op de website staat een aanvraagformulier
  Bijzonderheden: de ondersteuning wordt maximaal voor 3 achtereenvolgende jaren gegeven
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  50. Stichting De Honderd Gulden Reis (voor reizen ten bate van studie) H
  Doel: De beurs is bedoeld voor reis, studie of verblijfskosten ten bate van studie.
  Historisch Documentatiecentrum (Kamer 1 B30),
  t.a.v. Prof. dr. G.Harinck en/of Mr dr. H..Th.D. ten Napel, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV AMSTERDAM
  E: stichtingdehonderdguldenreis@live.nl W: http://www.hdc.vu.nl/hdc/Beurs.htm
  Voorwaarden: Voor studenten of afgestudeerden in de (kunst)
  geschiedenis, letteren, rechten, theologie of wijsbegeerte aan een van NL universiteiten, hogescholen of soortgelijke instellingen, bij voorkeur moet de aanvrager affiniteit hebben met de gereformeerdprotestantse traditie
  Aanvraagprocedure: vóór 1 februari van het (studie)jaar inzenden; behandeling duurt max. 3 maanden;
  Digitaal indienen met reisplan, motivering, inhoud voorgenomen studie, begroting en cv.
  Bijzonderheden: alleen vergoeding van reis, studieen/ of verblijfkosten
  …………………………………………………………………………………………………………………
  51. Stichting Dorrie StoopFonds
  Doel: Het Dorrie StoopFonds verstrekt in de eerste plaats bijdragen in de studiekosten van muziekstudenten. Bij uitzondering worden er bijdragen verleend aan studenten in andere kunstdisciplines, bijvoorbeeld beeldende kunst.
  P/A Prins Bernhard Cultuurfonds, Postbus 19750, 1000 GT Tel 020 526130 Fax 020 6238499
  E: info@cultuurfonds.nl W: www.cultuurfonds.nl
  Voorwaarden: Alleen voor gevorderde studenten aan conservatoria en kustacademies.
  Aanvraagprocedure: zie in deze lijst onder Prins Bernhard Cultuurfonds
  Bijzonderheden: Geen bijdrage mogelijk voor de aanschaf van muziekinstrumenten.
  ……………………………………………………………………………………………………………………….
  52. Stichting van de Elftfonds H
  Doel: Het doel van de Stichting van den Elftfonds is het verlenen van geldelijke steun aan studenten studerend aan een Nederlandse universiteit of hogeschool.
  T.a.v. het Bestuur, Weezenhof 8358,
  6536 CJ Nijmegen
  E: W: Niet bekend
  Voorwaarden: voor studerenden aan een NL universiteit of hogeschool.
  Aanvraagprocedure: Schriftelijk; Voor 1 maart of september van elk jaar.
  Bijzonderheden: Bijdrage betreft een lening; ook steun aan onderwijsprojecten in buitenland. Voorrang aan studenten uit immigrantengroepen
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  53. Stichting Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek V H
  Doel: Het fonds verstrekt jaarlijks beurzen aan pas gepromoveerde of afgestudeerde onderzoeksters.
  Postbus 13337, 3507 LH Utrecht
  E: judith.thissen@let.uu.nl W: http://www.cvtfonds.nl/
  Voorwaarden: wetenschappelijk doel; ook korte studiereis (bv naar het buitenland)
  Aanvraagprocedure: zie de website
  Afstudeerdiploma moet afkomstig zijn van een NL universiteit of hogeschool
  Bijzonderheden: 5000 Euro voor promotie(en vervolg) onderzoek; voor korte studiereis 1250 Euro. Zie
  ook nr.26 Jo Kolk studiefonds
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  54. Stichting Hoogeschool Fonds 1920 H
  Doel: De stichting biedt een renteloze lening aan minder vermogende, talentvolle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  Eendrachtsweg 41, 3012 LD Rotterdam, Tel: 010 411 0596 E: Ver.Trustfonds.EUR@rotan.nl
  W1: www.eur.nl/eur/fondsen/hoogeschoolfonds W2: www.trustfonds.nl
  Voorwaarden: alleen voor studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  Aanvraagprocedure: d.m.v. aanvraagformulier; 2 aanbevelingsbrieven en CV.
  Bijzonderheden: steun in de vorm van een renteloze lening. Het fonds is sinds 11 november 2005 gefuseerd met de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam.
  ……………………………………………………………………………………………………………………….
  55. Stichting de Korinthiërs H
  (let op: Dit is niet het Korinthiersfonds van Prins Bernhard Cultuurfonds.)
  Doel: De stichting verstrekt beurzen voor studie, stages en leeronderzoeken voor studenten met de Nederlandse nationaliteit in de Masterfase van het W.O. en voor studenten van de Kunstacademie.
  p/a SchuurmanSchimmelvan
  Outeren Stichting t.a.v. mw. drs. E. Mocking, Postbus 2030, 2002 CA Haarlem
  E: schuurmanschimmel.outeren@wxs.nl W.www.schuurmanschimmelvanouterenstichting.nl
  Aanvraagprocedure: Schriftelijk, met ruime toelichting: (aanbeveling, begroting, toelating etc.)
  Bijzonderheden: Getalenteerde studenten kunnen voor stage of onderzoek van min. 5 maanden aan een buitenlandse universiteit of instelling een bijdrage krijgen mits het een verplicht onderdeel is van de Masters en het cijfergemiddelde tenminste 7,5 is.
  De aanvragen voor deze stichting lopen via de Stichting SchuurmanSchimmelvan Outeren(41).
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  56. Vervallen.
  ……………………………………………………………………………………………………………………….
  57. Stichting Max Cohen Fonds
  Doel: Het fonds verleent studiebeurzen aan mensen die niet in aanmerking komen voor studiesteun van de overheid, en zelf niet in staat zijn om in de (volledige) studie te bekostigen
  T.a.v. de Heer W. Waterreus, Elzenhorst 92, 2742 CP Waddinxveen, Tel 0182617851
  E: wilen@willemwaterreus.nl
  W: Niet beschikbaar
  Voorwaarden: individuen (in maatschappelijk moeilijke omstandigheden) die een studie willen volgen aan een NL opleiding met het oog op verkrijgen van arbeid; bij uitzondering ook steun aan in NL studerende nietNederlanders
  – alleen noodsituaties en niet voor een nieuwe studie/ eerste jaar.
  Aanvraagprocedure: Brief via de post. Bijzonderheden: geen reiskosten of levensonderhoud
  ………………………………………………………………………………………………………………
  58. Stichting Neeltje Buis
  Doel: De doelstelling van de stichting is het verstrekken van aanvullende financiële hulp voor ‘tweedekansonderwijs’, vooral gericht op vrouwen maar ook mannen krijgen een kans. Tweedekansonderwijs houdt in dat er na een periode van werk, of andere bezigheden, weer met de educatie wordt verder gegaan.
  T.a.v. D.H. Minnema Secretariaat: Postbus 34094, 3005 GB ROTTERDAM
  E: contactpersoon@neeltjebuis.nl W: www.neeltjebuis.nl
  Voorwaarden: Gedoeld wordt op ‘tweedekans’ onderwijs; alleen studie/opleidingsbijdrage in NL; geen
  bijdrage voor levensonderhoud of huisvesting
  Aanvraagprocedure: Schriftelijk, 3 maanden voor aanvang studie; Aanvraagformulier downloaden en zo mogelijk via internet opsturen. Aanvraag bij voorkeur door een ‘intermediair’ d.w.z. maatsch.werk, studiedecaan of wie direct bij opleiding is betrokken. Gevraagd worden o.a. motivatie, informatie over opleiding + kostenbegroting en persoonlijke gegevens aanvrager.
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  59. Vervallen
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  60.A. Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds (SPGS)
  Doel: Groningse scholieren en studenten tegemoet te komen in de kosten voor studie, school en/of direct daarmee samenhangende reiskosten. Provinciehuis Groningen, Postbus 855, 9700 AW Groningen (St. Jansstraat 4) Tel: 050 3164152
  <=”” div=””>

60.B. Stichting Samenwerking Sociale Fondsen (SSSF)
Doel: SSSF biedt hulp aan uitsluitend Haagse ingezetenen, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op wettelijke voorzieningen
Korte Lombardstraat 3, 2512 VT Den Haag Tel: 0707528240
E:info@sssf.nl W:www.sssf.nl
Voorwaarden: alleen aanvragen van professionele hulpverleners
Aanvraagprocedure: het aanvraagformulier van de stichting kan worden geprint, moet volledig worden
ingevuld en opgestuurd.
Bijzonderheden: bijdragen worden uitgekeerd in de vorm van een renteloos voorschot of een gift
Het SSF is ook verantwoordelijk voor uitkeringen het Haags Jongeren Talentenfonds en het Fonds Schoolkosten Kinderen Illegalen
Het Haags Jongeren Talentenfonds: verstrekt bijdragen aan Haagse ingezetenen tot 18 jaar die belemmerd worden in de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport, kunst, cultuur of wetenschap. Aanvragen mogen ook worden ingediend door ouders/verzorgers.
……………………………………………………………………………………………………………………….
61. Stichting Het ScholtenCordes Fonds H
Doel: De Stichting verleent toelagen aan studenten met een bij voorkeur protestantse levensovertuiging die aan een Nederlandse universiteit studeren of een hbo opleiding volgen. Ook promotietoelagen.
p/a QMS, Postbus 11571, 2502 AN ’sGravenhage,
Tel. 0703921958
Koediefstraat 13
2511 CG ’sGravenhage
E: scholten.cordes@planet.nl
Voorwaarden: Voor een studiebeurs voor een master dien je een universitaire bachelor te hebben. Sommige vakken worden niet op de universiteit gegeven ( zoals kunstvakken en conservatorium enz.), dan is een bachelor HBO o.k. Alleen voor master of PhD fase.
Aanvraagprocedure: schriftelijk
…………………………………………………………………………………………………………………….
62. Stichting Studie en Reisfonds van het Koninklijke Instituut van Ingenieurs H
Doel: Het fonds verleent studie en reisbeurzen aan (aankomend) ingenieurs.
Postbus 30424, 2500 GK Den Haag, Prinsessengracht 23 2514 AP Den Haag, Tel: 0703919852
E: annekeritsema@kiviniria.nl W: www.kiviniria.nl
Voorwaarden: Ondersteuning aan studenten die een deel van hun masterfase van Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente en de technische opleidingen van de Landbouwuniversiteit Wageningen en de Rijksuniversiteit Groningen in het buitenland, bij voorkeur buiten Europa, volgen.
Aanvraagprocedure: Schriftelijk.
……………………………………………………………………………………………………………………….
63. Stichting tot fin. ondersteuning niet gesubsidieerde projecten voor mensen in ontwikkeling
Johan de Wittlaan13, 3771 HM Barneveld E: Niet bekend
Voorwaarden: Alleen daar waar geen subsidie wordt verleend of inkomen wordt verkregen.
Aanvraagprocedure: Schriftelijk met projectvoorstel; C.V.; begroting; vermelden fondsen en instellingen waar ook aanvragen zijn gedaan; Insturen 4 weken voor de maanden mei en november
……………………………………………………………………………………………………………………
64. Stichting Studiefonds Bemolt H
Doel: De Stichting Studiefonds Bemolt heeft als doel het ondersteunen van universitaire studenten afkomstig uit Dordrecht met een leeftijd tussen de 17 en 24 jaar.
Esdoornlaan 57 3319 XE Dordrecht E: envandijk@gmail.com
W: http://www.scholarshipportal.eu/students/browse/scholarship/778/stichtingstudiefondsbemolt.html
Voorwaarden: Geboren of min. sinds je tiende jaar onderwijs en opleiding genoten in Dordrecht.
Aanvraagprocedure: Aanvragen uitsluitend via email
………………………………………………………………………………………………………………………
65. Stichting Talent Support
Doel: Financiële ondersteuning van talentvolle mensen om een passie te verwerkelijken.
Postbus 16516, 1001 RA AMSTERDAM, T.a.v. Mevrouw M.A.Hoyng
E: info@talentsupport.net W: www.talentsupport.net (let op: niet .nl)
Voorwaarden: Aanvrager mag ouder zijn dan 30 jaar, geen 2e fase of stages, niet bestemd voor buitenlanders die tijdelijk in NL zijn
Aanvraagprocedure: via de website
Bijzonderheden: Schenking of renteloze lening
……………………………………………………………………………………………………………………….
66. Stichting Universiteitsfonds Twente H
Doel: Als de eigen middelen van studenten aan de Universiteit Twente tekort schieten, springt het University Twente Scholarship Program bij.
T.a.v. Mw. T. Kamst, Postbus 217, 7500 AE Enschede Tel. 053 4894534,
E: t.kamst@utwente.nl www.utwente.nl/ufonds
Voorwaarden: Bestemd voor studenten van de Universiteit Twente voor o.a. afstudeeropdrachten, buitenl. taalcursus, buitenlandse studiereizen, studie in het buitenland e.a.
Aanvraagprocedure: schriftelijk
……………………………………………………………………………………………………………………….
67. Stichting Vreedefonds H
Doel: Het Vreedefonds verstrekt renteloze leningen aan universitaire of HBOstudenten met zeer goede studieresultaten, die aan het einde of na afloop van hun studie een opleiding of een stage in het buitenland willen gaan doen, en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben.
Secretariaat: t.a.v. Mevrouw Linda Osse, Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW ’s Gravenhage.
Het secretariaat van het Hendrik Muller Fonds bevindt zich ook op dit adres.
E: info@vreedefonds.nl W: http://www.vreedefonds.nl/av.html Tel.: +31 (0)643120005
Voorwaarden: Studie (max. 2 jaar) of stage in het buitenland, universitair of hogeschool.
Aanvraagprocedure: Alleen via aanvraagformulier, 3 maanden voor vertrek indienen.
Bijzonderheden: Alleen renteloze leningen
……………………………………………………………………………………………………………………….
68. Stichting Het Vrije Universiteitsfonds H
Doel: Fonds voor studenten van de Vrije Universiteit die in het buitenland willen/ gaan studeren.
Bureau Internationalisering, De Boelelaan 1105, kamer OA11,
1081 HV Amsterdam
E: internationaal@dienst.vu.nl W: www.vu.nl/student
Voorwaarden: Bestemd voor studenten aan de Vrije Universiteit. Aanvraagprocedure: Schriftelijk;
Aanvraagprocedure: Uiterlijk zes weken voor vertrek indienen.
……………………………………………………………………………………………………………………….
69. Stichting Wageningen Universiteits Fonds H
Doel: het stimuleren van internationale activiteiten in binnen en buitenland. Bijvoorbeeld: buitenlandse studiereizen, bijzonder uitwisselingsprojecten, presentaties op studentencongressen etc.
Contactpersoon: Tamara Schalkx Tel:0317484884
Postbus 9101, 6700 HB Wageningen, bode 75
Bestuurscentrum Wageningen UR, Costerweg 50, 6701 BH Wageningen gebouwnummer 400
E: wuf@wur.nl W: www.wuf.wur.nl
Voorwaarden: bestemd voor studenten van de Universiteit Wageningen. Activiteiten moeten buiten de reguliere subsidieregels van Wageningen UR vallen. Eénmalige steun.
Aanvraagprocedure: Subsidieaanvragen per post en per email tenminste drie maanden tot maximaal één jaar vóór aanvang van de activiteit indienen.
Bijzonderheden: Een adviescommissie van vijf studenten beoordeelt per kwartaal de aanvragen en adviseert het bestuur welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen.
……………………………………………………………………………………………………………………….
70. Studiefonds FrenkelSerphos
Doel: Fonds voor studenten van joodse afkomst in Nederland en Israël.
J.M.W. (Joods Maatschappelijk Werk), t.a.v. Commissie van 5, De Lairessestraat 145147,
1075 HJ
Amsterdam, Tel: 0205776577
E: Niet bekend
Voorwaarden: Bestemd voor studenten van joodse afkomst in Nederland en Israël.
Aanvraagprocedure: Aanvraag tenminste 6 maanden van tevoren indienen.
Bijzonderheden: Bijdrage betreft een lening.
……………………………………………………………………………………………………………………….
71. Studiefonds Ketel 1 –H
Doel: De Stichting Studiefonds Ketel 1 kent beurzen toe voor studie en onderzoeksprojecten binnen de disciplines geneeskunde, rechten, geschiedenis en bedrijfskunde.
Wetenschappelijke Raad, Postbus 11118, 2301 EC LEIDEN
E: studiefonds.ketel1@xs4all.nl W: www.xs4all.nl/~menken/k1stufo.html
Voorwaarden: alleen voor geschiedenis, geneeskunde (alleen promotie), rechten en bedrijfskunde
Aanvraagprocedure: aanvraagformulier wordt per email toegezonden en dient per post met de gevraagde bijlagen of informatie te worden teruggestuurd. Aanvraag indienen vóór 31 januari van het jaar van onderzoek.
Bijzonderheden: Voor de geneeskunde dient de aanvraag een promotieonderzoek te betreffen.……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Vervallen
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  73. Stunt Beurs Universiteit van Amsterdam (UvA) H
  Doel: De faculteit verstrekt eenmalige bijdrage (€ 250900) voor stage of studie in het buitenland.
  E: stagefeb@
  uva.nl W: www.student.uva.nl/feb_stage/
  Voorwaarden: Alleen voor studenten aan de Universiteit van Amsterdam
  Aanvraagprocedure: Aanvraag min. twee maanden voor vertrek indienen Aanvraagformulier via de website.
  Bijzonderheden: Je moet minimaal 1 maand in het buitenland gaan studeren
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  74. UAF Stichting voor Vluchtelingstudenten
  Doel: Het bieden van financiële steun aan hoger opgeleide vluchtelingen uit alle delen van de wereld, bij voldoende gebleken capaciteiten om hun studie (MBO/HBO) in NL te kunnen voortzetten.
  Postbus 14300, 3508 SK Utrecht, Email: secretariaat@uaf.nl W: www.uaf.nl,
  Voorwaarden: studie en verblijf in NL
  Aanvraagprocedure: Telefonische aanmeldingen op 0302520835
  ………………………………………………………………………………………………………………
  75. UfD Stichting Universiteitsfonds Delft H
  Doel: Steun voor studiereizen, afstudeerstages, symposia etc.
  Mekelweg 5, 2628 CC Delft, Tel 0152786409
  E: ufonds@tudelft.nl W: www.universiteitsfonds.tudelft.nl
  Voorwaarden: studerend of werkzaam aan T.U.Delft
  Aanvraagprocedure: Aanvraagformulier via website verkrijgbaar; schriftelijk projectplan waarin omschrijving activiteit en begroting met toelichting; persoonlijke gegevens; gem. bijdrage 795 Euro
  Bijzonderheden: Geen
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  76. UFonds Utrechts Universiteitsfonds H
  Doel: Onder andere subsidies voor activiteiten georganiseerd voor en door studenten bij studentenzaken van de UvU.
  Bestuursgebouw: Heidelberglaan 8 3584 CS Utrecht
  Utrechts Universiteitsfonds/Alumnibureau Postbus 80125 3508 TC Utrecht Telefoon: 0302538025
  E: ufonds@uu.nl W: www.uu.nl/ufonds
  Voorwaarden: bestemd voor studenten verbonden aan de Universiteit Utrecht.
  Aanvraagprocedure: zes weken voor aanvang van de activiteit indienen
  Bijzonderheden: Zie website
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  77. Universiteitsfonds Limburg / SWOL St. Wetenschappelijk Onderwijs Limburg H
  Doel: Subsidies voor het presenteren van onderzoeksresultaten op congressen in het buitenland, buitenlandse studiereizen en de organisatie van seminars, congressen, etc. met een internationaal karakter of een activiteit die bijdraagt aan de internationale profilering van de Universiteit Maastricht.
  Secretariaat Universiteitsfonds Limburg/SWOL Postbus 616 6200 MD Maastricht tel. 0433882556
  E: onbekend W: www.uflswol.nl
  Voorwaarden: Bestemd voor voltijdse Bachelor of Masterstudenten, ook voor promovendi verbonden aan de Universiteit Maastricht.
  Aanvraagprocedure: aanvraagformulier opvragen via website
  Bijzonderheden: De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  78. VandenEnde Foundation
  Doel: Werk of studiebeurzen bij gerenommeerde opleiding/instelling in binnen of buitenland voor talentvolle jonge en gevestigde kunstenaars.
  Johannes Vermeerstraat 20, 1071 DR Amsterdam, 020 5745 085
  E: info@vdef.nl W: www.vandenendefoundation.nl
  Voorwaarden: Muziek:niet ouder dan 19 (voor zang en jazz niet ouder dan 25,Theater: tussen 2027, Dans: tussen 1227,
  Film en TV: tussen 2027.
  Studenten van een beroepsopleiding of met aantoonbare ervaring; NL nationaliteit of min. 3 jaar verblijf in NL. Eigen bijdrage, acceptatiebrief van de gewenste (buitenlandse) opleiding
  Aanvraagprocedure: zie website voor aanvraagformulier, per post inzenden. Bijzonderheden: geen
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  79. VSBfonds H
  Doel: Voor studie of onderzoek (tussen 3 en 24 mnd) in het buitenland ná afronding van universitaire of hboopleiding.
  Annemarijn Boelen, projectleider beurzen. POSTADRES: Postbus 16, 3500 AA Utrecht Tel:0302303337,
  Kantooradres: Newtonlaan 207, 3584 BH Utrecht Tel: 0302303303
  E: aboelen@vsbfonds.nl of info@vsbfonds.nl W: www.vsbfonds.nl/
  Voorwaarden: Max. leeftijd 29 jaar op moment aanvang vervolgstudie.
  Aanvraagprocedure: Aanvraag voor 1 maart indienen bij bureau buitenland of vergelijkbare dienst van de EIGEN onderwijsinstelling. Formulier van de website ingevuld opsturen. Beurzen worden toegekend in mei voor vertrek in het daaropvolgende studiejaar.
  Bijzonderheden: Na voltooiing van de buitenlandse opleiding word je geacht terug te keren naar Nederland. De beurs bedraagt maximaal 10.000 euro per student en is een schenking. VSBfonds heeft de uitvoering van het Beurzenprogramma overgedragen aan de NUFFIC in Den Haag. Na de selectie door de onderwijsinstelling verlopen de contacten met de studenten dan ook via de NUFFIC.

11 reacties

 1. Olivia Jappalango op maart 10, 2020 om 11:43 am

  Hallo Annemieke, u bent engel hoe kan ik contact met u maken a.u.b. ik ben Olivia Jappalango

 2. Janet op juli 12, 2020 om 9:13 am

  Vroeger diende het BPO fonds (nummer 4) misschien de vrouwen mar tegenwoordig is dat lang niet altijd het geval. Een bewezen en onderbouwde aanvraag met goede argumenten werd met een discriminerende onderbouwing vanuit het BPO afgewezen. Betrokken jonge vrouw heeft haar HBO opleiding dan ook moeten staken

 3. ale op juli 16, 2020 om 3:47 pm

  Ik sta ingeschreven bij de LOI voor hbo-bachelor vertaler spaans, ben 34 jaar, heb 2 kinderen en heb de nederlandse Nationaliteit, ben allenstande moeder verder kom ik niet aanmerking voor studiefinaciering en het gaat om deeltijdonderwijs.
  waar kan ik financiering of hulp vinden?

  • admin op maart 17, 2021 om 9:26 pm

   Je zou eens kunnen kijken op de pagina Studiefondsen, maar over het algemeen wordt er ook door studiefondsen geen steun verleend voor thuisstudies van particulieren onderwijsinstellingen zoals LOI. MAAR…iedereen volgt nu zo beetje thuisonderwijs vanwege corona, geen idee of het standpunt van deze fondsen daarmee veranderd maar je kunt het altijd proberen en dit punt benoemen. Nee heb je, ja kun je krijgen…

  • Aukje op februari 15, 2022 om 7:57 pm

   Ik ben een alleenstaande moeder van 45, ik heb n vast contract in de zorg maar ben aan een nieuwe uitdaging toe. Ook omdat mijn baan per 2023 mogelijk stopt. mijn kinderen zijn nu ouder n ik overweeg een carrière switch. Ik kan de studie zelf betalen maar heb dan geen inkomen. Hoe regel ik duaal betaalde werkleerplek?

 4. André Hendrikse op november 18, 2020 om 9:58 am

  Dank voor dit overzicht !
  We hebben een paar leads gevonden die we nog niet kenden. Voor bv. statushouders boven de 30 jaar en niet HBO / Uni. zijn de opties nogal beperkt, helaas.
  Superfijn dat je dit bijhoudt.

  • Lieke op juni 1, 2022 om 11:42 am

   Goedemiddag,
   Ik ben een alleenstaande moeder van 51 met een dochter van 7, 26 en 32. Wil starten aan de HBO van Fontys Assosiate Degree Ervaringsdeskundige Zorg en Welzijn. Kom niet in aanmerking van DUO. Heb veel referenties nav Hetsteltrainingen. Waar zou ik een evt bijdrage voor studiekosten boeken kunnen aanvragen?

 5. Baukje Bos op maart 22, 2021 om 1:09 pm

  Zijn er ook fondsen voor een statushoudster van 39 (alleenstaand, 2 studerende kinderen)met academische achtergrond (religiestudies en Arabisch in thuisland) om een postdoctorale opleiding ritueel begeleiden te bekostigen.

 6. Melis op april 9, 2021 om 2:08 am

  Hoi Annemiek
  Ik ben moeder van 1 zoon van tien en woon in Amsterdam. ik wil graag voor het eerst een hbo opleiding volgen ik ben dit jaar 30 geworden dus geen studiefinanciering meer. De voorwaarden die ik lees zijn krapjes voor mij heb je tips?

 7. H.Blik op augustus 2, 2021 om 2:50 pm

  Goedemiddag,
  Ik ben een 28 jarige student aan Inholland in Diemen en studeer Tourism management. Ik ben als kind al gediagnosticeerd met Asperger ( vorm van Autisme). Ik zit nu in mijn laatste jaar en ben met mijn scriptie bezig ( al een aantal jaar). Ik ontvang al een aantal jaar geen Duo of andere ondersteuning meer en een bijbaan is vanwege mijn handicap niet te vinden. Mijn motoriek is heel slecht, waardoor ik overal ontslagen wordt. Ik werk nu voor een aantal uur in het bedrijf van mijn ouders als administratief medewerker en daar kan ik net mijn schoolgeld en zorgverzekering van betalen. Mijn grootste probleem bij het maken van de scriptie is het gebrek aan structuur, mijn vele herhalingen en de details waar ik te diep op in ga. Ondanks dat mijn scriptie momenteel volgens mijn docenten afstudeerwaardig is, wordt er geadviseerd dat er een teksteditor naar kijkt en deze bewerkt. De scriptie is in het Engels en ik ken dus niemand die dit voor mij kan doen. Een teksteditor inhuren kost echter veel geld, wat ik niet heb.Ik heb in het verleden wel een “rugzakje”gehad, maar sinds mijn HBO tijd niet meer. Zou ik ergens terecht kunnen voor financiële ondersteuning hiervan?

 8. Jos op april 4, 2022 om 4:49 pm

  Ik ben een moeder van drie kleine kinderen waaronder een baby, geen alleenstaande, wel bij een zzp man, we leven rond bijstandsniveau. We wonen noodgedwongen in een stacaravan. Met z’n allen, dus motivatie ten top, alleen niet de middelen. Ik ben een opleiding gestart om hier (goed betaald) werk mee te kunnen gaan krijgen maar dat duurt nog even. De studie duurt 5 jaar, maar ik kan door omstandigheden alleen het eerste jaar betalen. Ik heb zelf beperkingen vanwege gezondheidsredenen, daarom mijn verlangen om bij te scholen. Wat al uitdaging volop is.. kan iemand mij helpen? Is er een fonds waar ik terecht kan?

Laat een reactie achter